AEKsombann / ช่างซ่อมบ้าน ช่างเอก 087-515-7230    ID line : aekfebbic

AEKsombann / ช่างซ่อมบ้าน ช่างเอก 087-515-7230    ID line : aekfebbic

เมนู

ผลงาน ติดตั้งและซ่อมแซมบานประตูไม้ ประตูห้อง เปลี่ยนและติดตั้งลูกบิด

ผลงาน เปลี่ยนชุดกลอนประตูกระจกบานเลื่อน

 - รับเปลี่ยนล้อประตู หน้าต่างบานเลื่อน 

- รับเปลี่ยนกลอนประตู หน้าต่างบานเลื่อน

- รับเปลี่ยนล้อประตูบานแขวนผลงาน การซ่อมแซมประตูรั้วหน้าบ้าน

- งานรื้อถอนติดตั้งแผงประตูรั้วบ้านใหม่

- งานเปลี่ยนล้อเลื่อน

งานเปลี่ยนล้อประคอง

- งานซ่อมแซมรางเลื่อน

- งานเชื่อมซ่อมแซมบรูชจุดหมุนประตูบานเสี้ยม